Ridskoleavtal för Göteborgs Handikappridklubb

Medlemskap:

• Medlemskap löses per kalenderår och är obligatoriskt vid deltagande i alla klubbens häst­relaterade aktiv­iteter efter tre prova på-tillfällen.
• Medlemskap krävs även för ryttare på egen häst som vill nyttja klubbens an­läggning.
• I medlemskapet ingår Svenska Rid­sport­förbundets försäkring.

Horsemanager:

• Horsemanager är en online-portal där du behöver ha ett registrerat konto för att kunna boka in dig på GHRK:s aktiviteter. Se Horsemanager-sidan.
• I Horsemanager kan du själv anmäla dig till aktiviteter, avboka rid­lektioner och boka igen­ridningar, se vilken häst du blivit tilldelad, välja att dela upp dina fakturor m.m.
• Personuppgifter hanteras i Horse­manager och GDPR-lagen följs. Läs mer här: Horsemanager GDPR

Anpassning efter dina behov:

• Specialsadlar och -utrustning finns till­gängligt utan kostnad för alla ryttare som har behov av det.
• Lift, uppsittningsramper i olika höjder och hjälp vid upp- och av­sittning finns till­gänglig utan kostnad för alla ryttare.
• GHRK:s ridlärare är de som fattar beslut om huruvida en ryttare behöver led­sagare eller inte i sam­band med rid­ning. Beslut om behov av led­sagare fattas baserat främst på säker­het för hästar, ryttare och övriga per­soner som är när­varande vid rid­ningen men även på andra omständig­heter. Ryttare som behöver led­sagning ska i första hand själva ta med led­sagare. GHRK har i begränsad om­fattning möjlighet att ordna led­sagare mot en extra kostnad.

Deltagande i aktiviteter, kurser och ridläger

• Anmälan till alla former av aktiviteter som inte är termins­ridning i grupp är bindande, dvs du för­binder dig att betala för del­tagande även om du inte kommer. I vissa fall, t.ex. vid bok­ning av privat­lektioner, kan det gå att flytta en bokad tid. Återbetalning sker dock vid upp­visande av läkarintyg.

Terminsridning i grupp:

• Upp- och avsittning ingår i lektions­tiden.
• Ridläraren bedömer vilken nivå som är rätt för dig, när det är dags att byta nivå samt vilken ut­rustning du får och inte får använda vid ridning.
• Prova på-ridning i grupp erbjuds tre gånger mot ordinarie pris plus 40 kr. Därefter krävs teck­nande av fast plats i grupp samt medlemskap.
• Om ridläraren vid bokad lektions­ridning bedömer rid­ning vara olämplig p.g.a. storm, åska eller andra av GHRK ej påverkbara om­ständig­heter, kan ridning utan föregående med­delande komma att ersättas med teori. Sådan teori ersätts inte i efter­hand med rid­ning och ger inte rätt till prisavdrag.
• I det fall ridning p.g.a. sjuk ridlärare som inte kunnat ersättas av till­räckligt erfaren och ut­bildad rid­lärare inte kan genom­föras på ett säkert sätt ställs lektionen in. Med­delande om lektioner som ställs in p.g.a. sådan personal­brist sker per sms till det nummer du angivit i Horse­manager. Inställd lektion ger möjlighet till igen­ridning enligt samma principer som beskrivs under rubriken ”Igenr­idning och avbokning vid termins­ridning i grupp”.
• GHRK tillämpar fyra veckors upp­sägnings­tid. Upp­sägning ska ske skrift­ligen brev­ledes eller per mail till info@ghrk.se.
• Du behåller din plats i gruppen från termin till termin om du inte själv säger upp din plats eller GHRK behöver göra sådana för­ändringar att GHRK inte längre kan er­bjuda dig ridning i samma grupp som tidigare. Om sådan för­ändring sker med­delas du i god tid och er­bjuds plats i annan grupp.

Igenridning och avbokning vid terminsridning i grupp:

• Avbokning av ridlektion ska ske senast kl. 7.00 riddagen för att ge möjlig­het till igenridning.
• Igenridning kan bokas t.o.m. kl. 8.00 igen­ridningsdagen.
• Igenridning sker under innevarande termin, i mån av plats, i grupp på rytt­arens egen nivå eller lägre.
• Avbokad teori kan inte tas igen med ridning. Avbokad dressyr­lektion kan inte ridas igen på hopplektion.
• Igenridning bokas i första hand via Horse­manager, i andra hand genom kontakt med ridlärare.
• Maximalt antal igenridningar per termin är fem.

Betalning:

• Allt deltagande i GHRK:s aktiviteter sker mot för­skottsbetalning.
• Fakturor mailas till den mail­adress du registrerat i Horse­manager. Vill du ha fakturan hem­skickad i brev­form mot en extra avgift kan du själv välja det i Horsemanager.

Force majeure:

• I händelse av krig, natur­katastrof, smitt­sam sjuk­dom eller lik­nande händelse som står utan­för GHRK:s kontroll kan rid­ningen komma att ställas in. Åter­betalning av ridavgift sker inte i sådant fall.