Arbetsgrupper 2020

Vår ridklubb drivs tack vare ideella krafter, men vi behöver hela tiden fler som kan engagera sig, personer med goda idéer och vilja att vara en del av vår klubbs utveckling.
Ibland behöver vi enstaka arbetsinsatser. Om du har ett speciellt kunnande, eller kan bidra med hantverkshjälp, verktyg, maskiner, är ditt bidrag mer än välkommet. Anmäl dig i så fall till info@ghrk.se.
Våra arbetsgrupper är öppna för alla medlemmar. Om du vill engagera dig i någon av arbetsgrupperna, kontakta info@ghrk.se och anmäl ditt intresse.

Anläggnings- och fondsökargruppen

Susana Sjödin, Linda Edvardsson, Maria Persson
Gruppen har ett nära sam­arbete med Fast­ighets­kontoret, Göte­borgs Stad. Gruppen sköter för­bätt­ringar, under­håll och utveck­ling av bygg­nader, marker, mm.
Det finns en lång­siktig under­hålls­plan för an­lägg­ningen som hjälp för att doku­mentera vad som behöver göras och prioritera in­satserna.
Gruppen arbetar aktivt med att söka bidrag från olika stiftelser, fonder, Göte­borgs Stad, Riks­idrotts­förbundet, mm., samt lämna åter­rapport­eringar och redo­visning av god­kända medel.

Kommunikationsgruppen

Josefine Kennebrant, Linda Edvardsson, Lotta Backman, Susana Sjödin, Lotta Karlsson
Gruppen arbetar med kom­munikations­material som broschyrer, postrar, hem­sidan, mm.
GHRKs hemsida uppdateras av Lotta Karlsson. Linda har hand om klubbens facebook­sida som har fb-adressen Göteborgs Handikappridklubb – GHRK.
Gruppen ger också ut vårt nyhets­brev, Lunnabladet, som går ut till medlemmarna och andra intresserade via e-post.

Utbildningsgruppen

Emelie Andersson
Gruppen inventerar kom­pentenser och ut­bild­nings­behov hos personal och med­lemmar i för­eningen i syfte att utveckla indi­viden och för­eningens verk­samhet. Detta görs i sam­arbete med bl.a. SISU.

Sponsorgruppen

Emelie Andersson