Arbetsgrupper 2019

Anläggnings- och fondsökargruppen

Susana Sjödin, (sammankallande), Maria Persson, Linda Edvardsson, Caroline Berg, Sabina Larsson.
Ansvarar för:
anlägg­ningens under­håll och för­bättring på flera sätt.
• Gruppen inventerar anlägg­ningen, planerar och samarbetar med Göteborgs Stads Fastighets­kontor. Gruppen har gjort en under­hålls­plan för anlägg­ningen som hjälp för att dokument­era vad som be­höver göras och prioritera in­satserna.
• Gruppen planerar arbets­dagarna.
• Gruppen an­svarar för att söka bidrag från olika stiftelser, fonder, Göteborgs stad, Riks­idrotts­förbundet, mm., samt lämna åter­rapport­eringar och redo­visning av godkända medel. 

Kommunikationsgruppen

Linda Edvardsson (sammankallande), Lotta Backman, Lotta Karlsson, Ameena Sheikh, Susana Sjödin
Ansvarar för:
kommunik­ations­material som broschyrer, postrar, hem­sidan, Facebook. Gruppen ger också ut vårt nyhets­brev, Lunnab­ladet, som går ut till med­lemmarna och andra intresserade via e-post.

Sponsorgruppen

Carina B Erskine (sammankallande), Zophia Lennestam, Ann-Louise Olsson

Utbildningsgruppen

Frida Sörensen (sammankallande), Ulle Östmark, Therese Ehn
Ansvarar för:
att inventera kompentenser och utbildnings­behov hos personal och med­lemmar i föreningen i syfte att utveckla individen och för­eningens verk­samhet. Detta görs i sam­arbete med bl.a. SISU.

HR-gruppen

Maria Persson (sammankallande), Linda Edvardsson, Susana Sjödin, Ann-Louise Olsson, Inga-Lill Ahlberg
Ansvarar för:
personal- och organisations­frågor.