Etikettarkiv: Medlemsmöte

Medlemsmöte söndagen den 7 maj

Alla medlemmar inbjudes att delta på förmiddagen med en diskussion om klubbens framtida inriktning och finansiering samt medlemsengagemang ”hur kan du bidra?” Din medverkan är viktig!

Programmet börjar med fika och avslutas med lunch.

Plats Lunna kl 9.30-12 söndagen 7/5. Lunch planeras mellan kl 12-13.

Efter lunch fortsätter styrelsen med eget möte.

Önskar du lunch ber vi dig anmäla dig på kolby880@gmail.com

 

Välkomna!

Styrelsen genom Robert Kölby

Från årsmötet 28/2 2017

GHRK höll årsmöte den 28/2. Det föregående årets verksamhet och ekonomiska redovisning gicks igenom och godkändes. En ny styrelse valdes, full lista på styrelsen finns här.

De som slutade i styrelsen avtackades efteråt med en gåva för deras insatser. För väldig lång och trogen tjänst beslutade styrelsen att utse Berit Sheikh till hedersmedlem i GHRK.

Bilderna visar avtackning av Berit Sheikh, Eva Bäckman, Nadja Svahn. EvaLena Larsson, Caroline Helltén och Ingegerd Hyltse var ej närvarande.

Kallelse till årsmöte för Göteborgs Handikappridklubb 2017

Tid: Tisdagen den 28 februari 2017 kl 18.30

Plats: Rödbo Lunnagård

Förslag från enskild medlem att upptagas till beslut på årsmötet skall skriftligen tillställas styrelsen senast tre (3) veckor före årsmötet.

Välkomna

Styrelsen för GHRK

Årsmötet är beslutfört med det antal medlemmar som infunnit sig.
Ärenden enligt stadgarna.

§ 1 Val av ordförande för mötet.

§ 2 Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet.

§ 3 Upprättande av röstlängd.

§ 4 Val av protokolljusterare och rösträknare.

§ 5 Fastställande av dagordning.

§ 6 Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst.

§ 7 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna samt fastställande av balansräkning och resultaträkning.

§ 8 Revisorernas berättelse.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 10 Behandling av sektioners verksamhets- och förvaltningsberättelser samt fastställande av deras balansräkning.

§ 11 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i §17 andra stycket angivna antalet.

§ 12 Val av ordförande för föreningen.

§ 13 Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter.

§ 14 Val av sektioner förutom ungdomssektion (se §24).

§ 15 Anmälan av ungdomssektionen vald ledamot jämte personlig suppleant.

§ 16 Val av revisor och revisorssuppleant.

§ 17 Fastställande av antal ledamöter i valberedningen. Val på ett år av sammankallande och ledamöter i valberedningen.

§ 18 Val av ombud till Ridsportförbundets och distriktets allmänna möten och ev. andra ombud där föreningen har rätt att representera med ombud.

§ 19 Fastställande av årsavgifter.

§ 20 Övriga ärenden som enligt §13 kan upptas till beslut på årsmöte.

 

US Årsmöte

Måndag 27 februari
Tid: 17.00 – 19.30

us-ponny

Alla GHRK’s medlemmar under 26 år är varmt välkomna att deltaga i US årsmöte!

 

(Föräldrar får följa med men har ingen rösträtt)
Eventuella motioner som ska tas upp till beslut på årsmötet mailas senast en vecka innan mötet till t_ehn@hotmail.com

Medlemsmöte

Styrelsen inbjuder alla medlemmar till diskussionsmöte på söndag den 24/4 kl 9.30-12.00 i klubbhuset på Lunna om klubbens framtida inriktning.

Vi har precis startat upp ett arbete om framtiden och vill gärna höra din åsikt vad du tycker är viktigt. Har du inte möjlighet att närvara så ber vi er skicka in era tankar och idéer till info@ghrk.se senast 22/4.

Vi avslutar med enkel lunch. Om du vill delta på lunchen meddelar du det också på info@ghrk.se

 

Välkomna

Styrelsen genom Robert Kölby