Kallelse/Förhandsmeddelande till årsmöte 2018

Tid: Tisdagen den 27 februari 2018 kl 18.30

Plats: Rödbo Lunnagård

Förslag från enskild medlem att upptagas till beslut på årsmötet skall skriftligen tillställas styrelsen senast tre (3) veckor före årsmötet.”

Välkomna

Styrelsen för GHRK

 

Årsmötet är beslutfört med det antal medlemmar som infunnit sig.

Ärenden enligt stadgarna.

§ 1 Val av ordförande för mötet.

§ 2 Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet.

§ 3 Upprättande av röstlängd.

§ 4 Val av protokolljusterare och rösträknare.

§ 5 Fastställande av dagordning.

§ 6 Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst.

§ 7 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna samt fastställande av balansräkning och resultaträkning.

§ 8 Revisorernas berättelse.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 10 Behandling av sektioners verksamhets- och förvaltningsberättelser samt fastställande av deras balansräkning.

§ 11 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i §17 andra stycket angivna antalet.

§ 12 Val av ordförande för föreningen.

§ 13 Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter.

§ 14 Val av sektioner förutom ungdomssektion (se §24).

§ 15 Anmälan av ungdomssektionen vald ledamot jämte personlig suppleant.

§ 16 Val av revisor och revisorssuppleant.

§ 17 Fastställande av antal ledamöter i valberedningen. Val på ett år av sammankallande och ledamöter i valberedningen.

§ 18 Val av ombud till Ridsportförbundets och distriktets allmänna möten och ev. andra ombud där föreningen har rätt att representera med ombud.

§ 19 Fastställande av årsavgifter.

§ 20 Övriga ärenden som enligt §13 kan upptas till beslut på årsmöte.